Várda keserű Facebook nyereményjáték játékszabályzata Gasztro Kvíz

Játékszabályzat

 1. A játék és a szervező

A játék szervezője: Drinker Kft. (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15 a továbbiakban: Szervező)

A játék lebonyolítója: Drinker Kft.  (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15; a továbbiakban: Lebonyolító)

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), és rendelkezik, magánfelhasználású (nem professzionális) Facebook fiókkal, amelyre az oldal direkt üzenetet tud küldeni.

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékban való részvétel feltétele:

–              a Játékos a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Vardakeseru) a 2021. július 19 és 2021. augusztus 06 közötti időszakban, a felhívó posztban leírtaknak megfelelően a játékos beírja a poszt alá kommentben, a megadott/posztban szereplő kvíz kérdésre a szerinte helyes válasz betűjét. A Nyeremény a 07.19.-07.23, a 07.26.-07.31 és az 08.02.-08.06. -i héten a heti két kérdésre helyesen választ adó Játékosok között kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a (www.random.org) a játék befejezését követően, azaz a játék lezárását követő első hétfőjén 10.00 órakor, három tagú bizottság részvételével. A válaszokat  mindig hétfő reggel 06.00 – kedd 23.59 illetve csütörtök reggel 06.00 – péntek 23.59 ig várjuk, utána már nem érvényes a poszt.

–              Egy játékos kizárólag 1db kommenttel vehet részt a játékban, azok a játékosok, akik több kommentet hagynak a poszt alatt a játékból kizárásra kerülhetnek.

A Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek a durva, obszcén, másokat sértő kommenteket írók, melynek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.

A tartalom:

 • nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait;
 • nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;
 • nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat;
 • nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését; nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat;
 • nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet és nem okozhat technikaizavart az oldal működésében.
 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021. július 19. 06:00-tól 2021. augusztus 06. 23:59-ig. Mindig hétfő reggel 06.00 – kedd 23.59 illetve csütörtök reggel 06.00 – péntek 23.59-ig lehet posztolni, utána már nem érvényes a poszt.

Sorsolás: Minden játék lezárását követő hétfő 10 óra, időpontok: 2021.06.26, 2021.08.02, 2021.08.09

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 12 órán belül.

Nyertesek száma: 1 fő

 

Nyeremény: 

2021.07.26 WEBER Smokey Joe Premium, Grill

2021.08.02 WEBER Smokey Joe Premium, Grill

2021.08.09 40.000 Ft értékben Várda-Drink csomag

 

Játék mechanizmusa:

Gasztro Kvíz a Várdával!

Találd el a három megadott válasz közül a helyeset!

A helyes válasz betűjét írd be kommentbe!

A három válasz közül csak egy helyes!

A gasztro kvíz két fordulóból áll, ez az első forduló! Aki mindkét játékban helyesen válaszol, részt vesz a sorsolásban!

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pont szerint meghirdetett nyeremény(ek) kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket számítógépes sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elve alapján végezzük. A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 12 órán belül. Jelen játékszabályzat elfogadásával a nyertes nevének ilyen módon történő közléséhez a játékszabályzatot elfogadó személy hozzájárulását adja.

Pótnyertest a Szervező sorsol, a nyertes kiesése esetén a díjat a játék végén sorsoljuk ki újra.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,

– ha az értesítésre 5 napon belül nem válaszol,

– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

– feltételezhető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,

– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti,

– adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel privát Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsát a Megbízott rendelkezésére, úgy jogosulatlanná válhat a nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a vknyeremenyjatek@vardadrink,.hu e-mail címről küldött levélben egyeztetjük, a privát Facebook üzenetben egyeztetett adatok alapján. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételét megelőzően kötelesek igazolni, hogy 18. életévüket betöltötték.

 1. Játékos kizárása

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban. Nyereményjáték szellemével ellentétesnek minősül többek között a feltételezhetően azzal a céllal való részvétel, hogy a Játékosok nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, s ezzel megfosztják a nyerési esélyeiktől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Felelősség kizárás

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

8.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt és a Facebook applikációt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Facebook személyes adatokat nem kezel.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1 A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható a Várda keserű weboldalán (https://www.facebook.com/Vardakeseru) és

9.2. Azáltal, hogy a Játékos a játék lebonyolítása során megadja személyes adatait a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során a jelen tájékoztatóban leírtak szerint felhasználja.

9.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

9.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook/az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook/Instagram.

 

 

Budapest, 2021.07.16.

Drinker Kft.

(Szervező/Lebonyolító)

Adatkezelési tájékoztató

a Drinker Kft. által szervezett Facebook nyereményjáték lefolytatása során történő személyes adatok kezeléséről