Várda Drink VARDA SHOP Facebook nyereményjáték játékszabályzata
Vásárlás ösztönző webshop játék!

 

Játékszabályzat

 1. A játék és a szervező
  A játék szervezője: Drinker Kft. (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15; a továbbiakban: Szervező)

A játék lebonyolítója: Drinker Kft.  (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15; a továbbiakban: Lebonyolító)

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, cselekvőképes természete s személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), és rendelkezik, magánfelhasználású (nem professzionális) Facebook fiókkal, amelyre az oldal direkt üzenetet tud küldeni.

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezért amennyiben kettő, vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több mint egy perc elteltével elvégezni.

A Játékban való részvétel feltétele:

 • a Játékos a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/vardaitalshop) a 2023 március 10, reggel 09.00-tól 2023.03.31 24:00 éjfélig, a felhívó posztban leírtaknak szerint eljárva vehet részt a sorsoláson. A Nyeremény megadott feltétel szerinti vásárlók között kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a (www.random.org) a játék befejezését követően, 2023.04.12 10:00 órakor, egy három tagú bizottság részvételével. Csak a fent megadott időintervallumban résztvevő vásárlók/játékosok vehetnek részt.
 • Játék időtartama alatt egy Játékos többször is részt vehet a sorsoláson. Azok a játékosok, akik több vásárlást hajtanak végre, a játékosok annyiszor szerepelnek a sorsoláson, ahányszor vásároltak.
 • Amennyiben egy blokkon több, a Pályázatban részt vevő termék szerepel, az egy Pályázatnak minősül, függetlenül attól, hogy hány darab termék szerepel rajta és attól is független, hogy az akár az alap darabszám egész számú többszöröse lenne.
 • Az online felületen/webshop oldalán megvásárolt és promócióban részt vevő termékek 3. pontban rögzített feltételeknek megfelelő vásárlással.

Facebook/Insta posztok:

A Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek a durva, obszcén, másokat sértő kommenteket írók, melynek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.

A tartalom:

 • nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait;
 • nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;
 • nem lehet törvényellenes es nem sértheti az íratlan es írott közösségi szabályokat;
 • nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését; nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat;
 • nem tartalmazhat spam jellegű̋ üzenetet es nem okozhat technikaizavart az oldal működésében.
 1. A játék időtartama, menete
  A Játék időtartama: 2023.03.10. reggel 09.00 -tól a 2023.03.31 24:00 éjfélig 

Sorsolás: 2023.04.12

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 12 órán belül.
Nyertesek száma: 1 fő
A nyeremények a következők:

-1db Iphone 14 mobiltelefon

Játék mechanizmusa: Vásárolj, hogy nyerjél!

Nyerj Iphone14 mobiltelefont! Vásárolj egy Várda keserű csomagot a webshopon, ami tartalmaz 1db 0,5l Várda Likőrt, 1db 0,5l Várda Szilvát, 1db 0,5l Várda Coffee-t, mindössze 11.399 Ft értékben a vardashop.hu weboldalon, és még a szállítás díját is átvállaljuk. A csomagot vásárló és átvevők között sorsoljuk ki a Iphone14 mobiltelefont.

Lepd meg magad!

Ahhoz, hogy bekerülj az esélyesek közé, nem kell mást tenned, mint megrendelned és átvenned a kiszállított Várda keserű csomagot, ezután automatikusan részt veszel a sorsolásban.

A vásárlók közül kerül ki a szerencsés 1 fő nyertes!

 1. Nyeremények, nyertesek
  A Játék során a nyertes/ek között a 3. pont szerint meghirdetett nyeremény(ek) kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket számítógépes sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elve alapján végezzük. A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 12 órán belül. Jelen játékszabályzat elfogadásával a nyertes nevének ilyen módon történő közléséhez a játékszabályzatot elfogadó személy hozzájárulását adja.

Pótnyertest a Szervező nem sorsol, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játékban sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
– ha az értesítésre 5 napon belül nem válaszol,
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,
– feltételezhető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti,
– adózáshoz szükséges adatait nem adja meg,

terméket megrendelte, de nem kifizette ki és vette át.
5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel privát Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsát a Megbízott rendelkezésére, úgy jogosulatlanná válhat a nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése
  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a vknyeremenyjatek@vardadrink.hu e-mail címről küldött levélben egyeztetjük, a privát Facebook üzenetben egyeztetett adatok alapján. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételét megelőzően kötelesek igazolni, hogy 18. életévüket betöltötték.

 1. Játékos kizárása
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban. Nyereményjáték szellemével ellentétesnek minősül többek között a feltételezhetően azzal a céllal való részvétel, hogy a Játékosok nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, s ezzel megfosztják a nyerési esélyeiktől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 2. Felelősség kizárás
  8.1.A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

8.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt és a Facebook applikációt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Facebook személyes adatokat nem kezel.

8.5 Szervező, Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése, és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely

jogkövetkezményért, vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A vásárlás során a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

 1. Vegyes rendelkezések
  9.1A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható a Várda keserű weboldalán (https://www.facebook.com/Vardakeseru)

9.2. Azáltal, hogy a Játékos a játék lebonyolítása során megadja személyes adatait a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során a jelen tájékoztatóban leírtak szerint felhasználja.

9.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

9.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook/az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook/Instagram.

Budapest, 2023.03.08.

Drinker Kft.
(Szervező/Lebonyolító)

Adatkezelési tájékoztató

a Drinker Kft. által szervezett Facebook nyereményjáték lefolytatása során történő személyes adatok kezeléséről