Várda keserű Facebook nyereményjáték játékszabályzata

Játékszabályzat

1. A játék és a szervező
A játék szervezője: Drinker Kft.. (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., ., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15 a továbbiakban: Szervező)

A játék lebonyolítója: Drinker Kft..  (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., ., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15; a továbbiakban: Lebonyolító)

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, cselekvőképes természete s személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), és rendelkezik, magánfelhasználású (nem professzionális) Facebook fiókkal, amelyre az oldal direkt üzenetet tud küldeni.

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékban való részvétel feltétele:

  • a Játékos a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Vardakeseru) a 2021. június 4. – 2021. június 11 közötti időszakban a felhívó posztban leírtaknak megfelelő képet készít és posztol a Szervező Facebook oldalára. A Nyeremény a fényképet posztoló Játékosok között kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a (www.random.org) a játék befejezését követően, minden másnap 10:00 órakor, egy három tagú bizottság részvételével.
  • Egy játékos kizárólag 1db kommenttel/képpel vehet részt a játékban, azok a játékosok, akik több kommentet hagynak az a poszt alatt a játékból kizárásra kerülnek.

A Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek a durva, obszcén, másokat sértő kommenteket írók, melynek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.

A tartalom:

  • nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait;
  • nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;
  • nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat;
  • nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését; nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat;
  • nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet és nem okozhat technikaizavart az oldal működésében.

3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2021. június 04. 10:00-tól 2021. június 10. 23:59-ig.

Sorsolás: Minden másnap 10 óra, kivéve a pénteki, és hétvégi játékot, annak a sorsolása a következő hétfőre esik.
Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 12 órán belül.
Nyertesek száma: 2 fő
Nyeremény: 0,5L Várda keserű Coffee + Várda keserű hűtőshátizsák

Játék mechanizmusa: Három különböző ízesítésű mini Várda Keserű „pörög” 3 különböző kockában.

Amikor 3 egyforma színű és focis logójú termék tűnik fel egymás mellett, meg kell állítani a képet és le screenshotolni/printscreenelni. Ez a printscreen bizonyítja számunkra, hogy sikerült eltalálni a 3 megegyező színű és logózású üveget. A lefotózott 3 egyszínű és logójú üvegeket kell beküldeni kommentbe a játék alá. A beküldött képek közül fog kikerülni a szerencsés 2 fő nyertes.

4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során a nyertes/ek között a 3. pont szerint meghirdetett nyeremény(ek) kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket számítógépes sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elve alapján végezzük. A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 12 órán belül. Jelen játékszabályzat elfogadásával a nyertes nevének ilyen módon történő közléséhez a játékszabályzatot elfogadó személy hozzájárulását adja.

Pótnyertest a Szervező nem sorsol, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játékban sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
– ha az értesítésre 5 napon belül nem válaszol,
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,
– feltételezhető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti,
– adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel privát Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsát a Megbízott rendelkezésére, úgy jogosulatlanná válhat a nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel privát Facebook üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételét megelőzően kötelesek igazolni, hogy 18. életévüket betöltötték.

7. Játékos kizárása
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban. Nyereményjáték szellemével ellentétesnek minősül többek között a feltételezhetően azzal a céllal való részvétel, hogy a Játékosok nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, s ezzel megfosztják a nyerési esélyeiktől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

8. Felelősség kizárás

8.1.A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

8.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt és a Facebook applikációt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Facebook személyes adatokat nem kezel.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható a Várda keserű weboldalán (https://www.facebook.com/Vardakeseru)

9.2. Azáltal, hogy a Játékos a játék lebonyolítása során megadja személyes adatait a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során a jelen tájékoztatóban leírtak szerint felhasználja.

9.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

9.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook/az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook/Instagram.

Budapest, 2021.05.31.

Drinker Kft.
(Szervező/Lebonyolító)

 

Adatkezelési tájékoztató

a Drinker Kft. által szervezett Facebook nyereményjáték lefolytatása során történő személyes adatok kezeléséről